หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การประเมินคุณภาพภายใน(ต่อ)


เป็นอีกหนึ่งร่องรอยที่คณะครูของพวกเราได้พยายามรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็นเราออกมาในมาตรฐานที่ 8

แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2544
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร   อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานีมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
จำนวนบุคคลที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
จำนวนบุคคลทั้งหมด
ร้อยละที่ได้
ค่าน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
เทียบระดับคุณภาพ
ความ
หมาย
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล10
9.93
5
ดีเยี่ยม
8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
5
5
100


1
1
5
ดีเยี่ยม
8.2   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5
5
100

2
2
5
ดีเยี่ยม
8.3   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
5
5
100
2
2
5
ดีเยี่ยม
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ   
5
5
100
2
2
5
ดีเยี่ยม
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1,800
1,915
93.99
1
0.93
5
ดีเยี่ยม
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
5
5
100
2
2
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลภาพรวมของมาตรฐานที่ 8
คะแนนที่ได้  9.93  เทียบระดับคุณภาพ  5  แปลความหมายได้  ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
- ข้อมูลสารสนเทศ
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2554
- คำสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน
- บันทึกการประชุม   รายงานการประชุมประจำเดือน
- รายงานประจำปีของโรงเรียน
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แบบรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้
- สมุดนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- แฟ้มสะสมผลงานครู/ผู้บริหารสถานศึกษา
- ประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บัญชีลงเวลาการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2552-2555
- หนังสือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน (หนังสือรับ ส่ง)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการ
- รายงานประจำปีของโรงเรียน
- คำสั่งของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- สถิติการใช้ห้องสมุด
- สถิติการยืมหนังสือ วารสาร
- รายงานการวิจัย
- หลักสูตรสถานศึกษา
- สมุดนิเทศ
- สมุดตรวจราชการ
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม
- คำสั่งโรงเรียน
- รายงานโครงการ
- รายงานประจำปีของโรงเรียน
-แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
- บันทึกการประชุม
- คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.
- รายงานประจำปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมผลงานของครู
- วีดิทัศน์รายงานการดำเนินงานโรงเรียน
- แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  มีการนิเทศติดตามกำกับงาน
- แบบสอบถามในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
- รายงานการเยี่ยมบ้าน
- รายงานการปฏิบัติงานครูประจำหมู่บ้าน
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง
- แผนการจัดการเรียนรู้
- หลักสูตรสถานศึกษา
- สื่อการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (ปพ.5)
- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- สมุดนิเทศ

 วิธีการพัฒนาคุณภาพ
          ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำ ID Plan ของครูทุกคน  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแต่งตั้งครูทุกคนเป็นที่ปรึกษานักเรียนเพื่อดูแลอย่างทั่วถึง  มีการคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน                        มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  แสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  มีความคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้เรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี  เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และดำเนินการติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ผลการพัฒนา
          จุดเด่น
          โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด  นักเรียนมีความรับผิดชอบเมตตากรุณาขยัน  ซื่อสัตย์  สุจริต  ประหยัดและอดออม มาตรฐานที่ 8   อยู่ในระดับคุณภาพ  5  แปลความหมายได้ระดับ  ดีเยี่ยม ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบของคณะครู อาจารย์ และการให้ความร่วมมือของนักเรียน
          ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น
          ผู้บริหารวางแผนและเป้าหมายของหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผลและนำมาปฏิบัติในสภาพจริง   ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การแนะแนวและการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อนร่วมงาน
จุดที่ควรพัฒนา
          พัฒนาครูในด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนิเทศภายใน ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้เรียน
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา
          ผลการประเมินระดับชาติ (NT,O-NET) ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อคิดเฉลี่ยในภาพรวมระดับสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
          จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ
1. พัฒนาบุคลากร
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิจัยในชั้นเรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-จัดทัศนศึกษาดูงานทางวิชาการและส่งเสริมในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. การพัฒนาทรัพยากร
- จัดทำโครงการขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การพัฒนาอาคารสถานที่
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม และร่มรื่น
4. การพัฒนาการเรียนการสอน
- สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง
- ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างแบบฝึกต่างๆที่หลากหลาย
- กำหนดนโยบายนิเทศภายในภาคเรียนละ  3   ครั้ง
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
-  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและเรียนรู้เทคนิค  วิธีการเรียนการสอน  การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพจากโครงการ  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        
  
                                                          ลงชื่อ                                กรรมการประเมิน
                                                                    (                                     )