หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การประกันคุณภาพภายใน...

   ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน...

   มีเรื่องที่ปลื้มใจมาก เนื่องด้วยวันนี้ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่อง  "การประกันคุณภาพภายใน..." แล้วมีโอกาสพบหน้าค่าตาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรากว่า 90 ชีวิต...แล้วพวกเราก็ได้ร่วมกันวางแผนว่า...ในปีการศึกษา 2555 เราน่าจะทำอะไรบ้างที่จะช่วยพัฒนาคุุณภาพการศึกษา...ให้เด็กตาดำ ๆ ของเราได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ...
   เลยนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน "มาตรฐานที่ 5"....ดังนี้ค่ะแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2554
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระดับ  3ขึ้นไป
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ร้อยละ
ที่ได้
ค่าน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
เทียบระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
14,88
1,915
77.68
5.00
3.88
4
ดีมาก
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
1,368
1,915
71.45
1.00
0.07
4
ดีมาก
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
1,582
1,915
82.59
1.00
0.83
4
ดีมาก
5.3  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
1,641
1,915
85.69
2.00
1.77
4
ดีมาก
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
269
546
49.30
1.00
0.49
4
ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
- การจัดทำสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ  และทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
-รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน  และปีที่ผ่านมา
-ร่องรอยการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
-ร่องรอยบันทึกหลังการสอน
-ร่องรอยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-ร่องรอยตรวจผลงานผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ
-สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
-สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา
-แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน
-ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับโรงเรียน
-ผลงาน  ชิ้นงาน  โครงงานของผู้เรียน
-โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน  การเขียน  การคิด
-รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่มีการทดสอบทั้ง
 8 กลุ่มสาระ  ในปีปัจจุบัน  และปีที่ผ่านมา
-รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ของผู้เรียน
  ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  ทั้ง 8 กลุ่มสาระในปีปัจจุบัน  และปีที่ผ่านมา

วิธีการพัฒนาคุณภาพ
          โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีการรายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตามเป้าหมายสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา  เพื่อวางแผนพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  และจัดการเรียนรู้โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ซึ่งได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  สามารถนำไปพัฒนาตนเองในการดำรงชีวิตและอยู่ในสงคมอย่างมีความสุข  มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่องและข้อความที่ได้จากการอ่าน  เช่น  โครงการรักการอ่าน  การเขียนความเรียงขั้นสูง  และศึกษาผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อ่านเขียน  ระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อ่านเขียนให้สูงขึ้น  อีกทั้งจัดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับคะแนนการทดสอบระดับชาติให้มีคะแนนสูงขึ้น  และรายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบตามเป้าหมายของสถานศึกษาทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนา
      - จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  อยู่ระดับคุณภาพ  4  แปลความหมายได้ระดับ  ดีมาก  ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตรและสมรรถนะที่สำคัญสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
       โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่จะมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้านรวมทั้งสมรรถนะหลักที่จำเป็นตามหลักสูตรและการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์